Scroll Top

Het nieuwe regeerakkoord: 3 kansen voor de digital twin

Het nieuwe regeerakkoord 2024-2028 biedt volop mogelijkheden om digital twin technologie in te zetten voor efficiënter bestuur en betere samenwerking tussen overheden. Digital twins kunnen helpen de afhankelijkheid van externe consultants te verminderen door kennis binnen de organisatie te borgen. Ze ondersteunen de woningbouwsector door betere afstemming en snellere bouwprocedures mogelijk te maken. Daarnaast dragen digital twins bij aan een veiligere samenleving door real-time data en geïntegreerde informatievoorzieningen te bieden. In dit artikel bespreken we hoe deze technologie kan bijdragen aan het realiseren van de doelen van het regeerakkoord.

1. Van inhuur kennis naar borging kennis

Het regeerakkoord stelt dat ze de groei van het aantal ambtenaren en de inzet van consultants bij kern-departementen gaan terugdraaien. Hier komt digital twin technologie om de hoek kijken als een oplossing om kennis binnen de organisatie te borgen en efficiënter te werken.

“De coalitiepartijen willen de rol van het Rijk en daarmee de departementen namelijk anders invullen. Het Rijk zal zich meer richten op het voeren van regie, terwijl de decentrale overheden meer op de uitvoering in de regio moeten focussen. Uitvoeringsdiensten worden daarom ontzien, maar het voornemen is wel om het aantal rijksambtenaren en consultants drastisch te verminderen.”

Digital twins kunnen decentrale overheden helpen om beter te communiceren en samen te werken vanuit een gedeeld beeld van de fysieke leefomgeving. Door gegevens uit basis- en kernregistraties real-time te koppelen, kunnen ze bijvoorbeeld bepalen waar het beste woningbouwprojecten kunnen starten, hoe ze onveiligheid in wijken kunnen aanpakken en waar ze infrastructuur kunnen verbeteren om de economische groei te stimuleren. Dit leidt tot relevante inzichten en betere beslissingen in zowel beleid als uitvoering.

2. Woningbouw vraagt om integrale afstemming en versnelling

Het aanpakken van de wooncrisis is een van de prioriteiten van het regeerakkoord. Digital twins kunnen hier een belangrijke rol spelen door bouwprocedures te versnellen en de afstemming tussen alle betrokken partijen te verbeteren.

“Er komt een coördinerend minister die regie voert op de ruimtelijke ordening en bepaalt waar en hoeveel woningen gebouwd moeten worden, met speciale aandacht voor aandachtsgroepen zoals jongeren, ouderen, kleinere huishoudens, en dak- en thuislozen.”

Met digital twin technologie kunnen vergunningverleners en bouwbedrijven efficiënter samenwerken door real-time inzicht te krijgen in bouwlogistiek en de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken. Prognosemodellen en een geïntegreerd gebruik van data en informatie op één kaart helpen ons om de juiste locaties te kiezen en het bouwproces te versnellen. Dit draagt bij aan het realiseren van betaalbare en geschikte woningen voor verschillende doelgroepen, terwijl ze ook rekening houden met bredere welvaart en duurzame ontwikkeling.

Nieuwbouwplannen in een digital twin

3. Samenwerking op datagedreven veiligheid

Het regeerakkoord legt veel nadruk op nationale veiligheid en de aanpak van georganiseerde misdaad. Digital twins en AI kunnen hierbij een grote rol spelen door het delen van kennis en het bieden van geïntegreerde informatievoorzieningen.

“De aanpak van digitale dreigingen door statelijke actoren en cybercriminelen wordt versterkt. Intensieve samenwerking tussen overheid, veiligheidsdiensten, wetenschap en bedrijfsleven wordt bevorderd, en de maximumstraffen voor cybercriminaliteit worden verhoogd.”

Digital twins kunnen ervoor zorgen dat alle betrokken partijen hetzelfde informatiebeeld hebben, wat essentieel is voor een snelle en gecoördineerde reactie op veiligheidsdreigingen. Real-time data en geïntegreerde informatie kunnen de effectiviteit van veiligheidsmaatregelen verbeteren en de samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten versterken. Dit is vooral belangrijk in een tijd waarin steden drukker worden en de behoefte aan integrale veiligheidsmaatregelen toeneemt, mede door internationale geopolitieke spanningen en de noodzaak voor hogere alertheid.

Grijp de kansen van digital twin technologie

Het regeerakkoord biedt diverse mogelijkheden voor het inzetten van digital twin technologie om kennisborging, woningbouw en veiligheid in Nederland te verbeteren. Door effectief gebruik te maken van digital twins kun je als overheid efficiënter werken, beter onderbouwde beslissingen nemen en nauwer samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Laten we deze kansen grijpen om een betere en efficiëntere samenleving te creëren.

meer nieuws

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze digital twin innovaties!