Scroll Top

Leefbaarheid Nederland in kaart

De leefbaarheid van alle Nederlandse woningen is inzichtelijk gemaakt in een 3D kaart. De leefbaarheid wordt berekend door circa honderd indicatoren, zoals aanwezigheid van groen, aantal basisscholen en veiligheid. Deze informatie is in het product Omgevingsserver slim gecombineerd met data over panden en dus woningen. De Omgevingsserver geeft de leefbaarheid, variërend van “zeer onvoldoende” tot “uitstekend”, weer in een 3D beeld van heel Nederland. Deze informatie ondersteunt beleidsmakers bij de verbetering van de leefomgeving. Maar ook bijvoorbeeld makelaars, die een woning moeten waarderen, kunnen deze informatie gebruiken.  

De Leefbaarometer is een openbare dataset over de leefbaarheid in alle buurten en wijken van Nederland. De leefbaarheid is hierbij gedefinieerd als de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door ons aan worden gesteld. Het geeft de actuele situatie weer in de wijk, maar ook de ontwikkelingen en achtergronden van de buurt en omgeving. Om leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van honderd indicatoren, onderverdeeld in vijf dimensies. Hiermee staat de Leefbaarometer aan de basis voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en -evaluatie voor verschillende partijen. De Leefbaarometer wordt tweejaarlijks geactualiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Omgevingsserver is een datadienst met actuele locatiedata waarin ruim honderd datasets uit een groot aantal landelijke bronnen zijn samengebracht. Naast de Leefbaarometer is informatie beschikbaar over bijvoorbeeld gebouwfunctie, energielabel, WOZ waarde maar ook Natura2000 gebieden. De Omgevingsserver wordt gebruikt door informatiemanagers binnen zowel publieke als private organisaties die actief zijn in het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De toevoeging van de Leefbaarometer aan de Omgevingsserver stelt deze informatiemanager in staat een nog beter beeld te krijgen van deze leefomgeving.